Regulamin warsztatów Live Trading Camp ‘20


§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i zasady prowadzenia warsztatów
organizowanych przez Organizatora, prawa i obowiązki ich uczestników
i Organizatora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o szkolenie
oraz tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku świadczenia usług
drogą elektroniczną.
2. Szczegółowy opis oferowanych przez Organizatora szkoleń, wysokość
opłaty za szkolenie, warunki udzielania rabatów, i pozostałe informacje
umieszczone są na stronie internetowej http://bit.ly/LiveTradingCamp20 i
dostępne dla Klientów i osób zainteresowanych do terminu startu
wydarzenia.
3. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem
Strony internetowej http://bit.ly/LiveTradingCamp20 przed zawarciem
umowy.
4. Zawarcie umowy o szkolenie oraz wyrażenie przez Klienta zgody na
przestrzeganie Regulaminu przy użyciu systemów teleinformatycznych
lub środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją
warunków Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy
między Organizatorem, a Klientem.
5. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu od chwili dokonania zakupu szkolenia.
§ 2.
Definicje
1. Organizator – STE POLAND Sp. z o.o., ul. Aleja Wojciecha Korfantego
2/142, 40-004, Katowice, wpisana do rejestru Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII
gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS:
0000776412, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-295-
42-43 (dalej jako „STE POLAND”);
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza wziąć udział w
szkoleniu;
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonująca z Organizatorem
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarcza lub zawodową;
4. Warsztaty – szkolenie w trybie stacjonarnym oferowane przez
Organizatora.
5. Bilet – przesyłany przez Organizatora w formie elektronicznej dokument
potwierdzający zawarcie umowy i prawo do uczestnictwa Klienta w
szkoleniu stacjonarnym;
6. Materiały – wszelkie treści dostarczane Klientowi w dowolnej formie
podczas lub w związku ze szkoleniem;
7. Rejestracja – oznacza proces inicjujący zawarcie umowy o szkolenie
polegający na: wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego z
danymi Klienta, złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu i
dokonaniu opłaty za szkolenie;
8. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub
pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy
lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest
uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach,
z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o
towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego
pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w
szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów,
sprzedawców i świadczących usługi;
9. Regulamin – niniejszy regulamin szkoleń.
§ 3
Warunki przeprowadzania warsztatów
1. Warsztaty organizowane przez Organizatora są skierowane do osób
fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zarówno
prowadzących, jak i nieprowadzących działalności gospodarczej.
2. Warsztaty odbywają się w trybie stacjonarnym.
3. Organizator udostępnia salę, materiały szkoleniowe (folder edukacyjny,
notes, długopis) oraz zapewnia udział profesjonalnych trenerów.
4. Część kosztów pobytu oraz wyżywienia Klient ma zapewnione w cenie
biletu. Dokładne informacje w tym zakresie znajdują się na stronie
internetowej http://bit.ly/LiveTradingCamp20 oraz w harmonogramie
Warsztatów. Koszty dojazdu oraz dodatkowe koszty pobytu, usług hotelu
oraz wyżywienia nie sprecyzowanych w harmonogramie Klient pokrywa
samodzielnie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian terminu lub
miejsca szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie, jak również prawo
do odwołania szkolenia z ważnych przyczyn, za które uznaje się
obiektywną niemożność przeprowadzenia szkolenia w uprzednio
zaplanowany sposób lub inne przyczyny, niezależnie od Organizatora.
W takim przypadku Organizator powiadamia Klienta o powyższych
zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez
Klienta podczas Rejestracji. Klient ma prawo rezygnacji ze szkolenia i
otrzymania zwrotu wpłaconej opłaty za szkolenie, uczestnictwa
w szkoleniu w nowym miejscu lub czasie lub rezerwacji innego terminu
szkolenia.
§ 4.
Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy na realizację usług szkoleniowych następuje poprzez
dokonanie Rejestracji przez Klienta, w tym wypełnienie formularza na
stronie internetowej http://bit.ly/LiveTradingCamp20, dokonanie opłaty
oraz zaakceptowanie przez Organizatora dokonanej Rejestracji.
2. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikonki „Zarezerwuj
swoje miejsce” lub skontaktowanie się z STE POLAND poprzez: email
lub infolinię pod numerem +48732123842 i poinformowaniem o decyzji
zakupowej. Następnie na adres email Klienta zostaje wysłane
podsumowanie zamówienia z dalszymi instrukcjami, w tym numerem
konta do wpłaty.
3. Przy dokonaniu Rejestracji Klient powinien podać dane niezbędne
do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania umowy, a
w szczególności:
• a) nazwisko i imię Klienta lub nazwę w przypadku Klientów
prowadzących działalność gospodarczą wykupujących Warsztaty w
związku z prowadzoną działalnością,
• b) adres zamieszkania / adres siedziby lub miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej,
• c) adres do korespondencji,
• d) adres elektroniczny,
• f) NIP, w przypadku Klientów prowadzących działalność
gospodarczą, zamierzających pobrać fakturę, wykupujących
szkolenie w związku z prowadzoną działalnością.
4. Opłaty za Warsztaty można wnosić tradycyjnym przelewem bankowym
na wskazany przez Organizatora numer rachunku bankowego tytułem ,,LTC 2020,,.
5. Opłata powinna być dokonana w terminie do 24 godzin od dnia
wypełnienia i przesłania formularza rejestrowego. Za datę dokonania
opłaty uważa się zaksięgowanie na rachunku Organizatora opłaty za
szkolenie w odpowiedniej wysokości.
6. Organizator dopuszcza możliwość wpłaty zadatku na poczet Warsztatów
w wysokości 2500 zł brutto celem rezerwacji miejsca na wydarzeniu.
Taka opłata również powinna być dokonana w terminie 3 dni roboczych
od wypełnienia i przesłania formularza rejestrowego. Opłacenie
pozostałej wartości Warsztatów, powinno odbyć się nie później niż 21 dni
przed rozpoczęciem wydarzenia, przy czym tego dnia środki powinny
zostać zaksięgowane na rachunku Organizatora.
7. Organizator dopuszcza możliwość opłaty w formie rat za zgodą firmy.
Dotyczy to jednak kwoty nie będącej zadatkiem i Klient korzystający z tej
opcji winien jest wpłacić zadatek określony w § 4 pkt.6.
8. Klientowi nie przysługuje prawo do dokonywania jakichkolwiek odliczeń i
potrąceń odnoszących się do Opłaty.
9. W przypadku:
a) niedokonania przez Klienta Opłaty lub jej pierwszej raty zgodnie z pkt 9 w
terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy lub
b) powstania zaległości płatniczych po stronie Klienta przekraczających 14
(czternaście) Dni Roboczych i ich nieuregulowania pomimo wyznaczenia
przez Firmę dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu, Firma zastrzega
sobie prawo w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych do
odstąpienia od Umowy.
10. Rejestracja weryfikowana jest przez STE POLAND najpóźniej do 24
godzin od przejścia Klienta przez jej proces. Otrzymanie wiadomości
email informującej o pozytywnym statusie dokonania Rejestracji
oznacza, iż Rejestracja przebiegła prawidłowo.
11. Akceptacja Rejestracji następuje poprzez wysyłkę na adres email
Klienta potwierdzenia uczestnictwa w Warsztatach. Wysłanie
potwierdzenia nastąpi nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zapłaty przez Organizatora.
12. Organizator ma prawo do niezaakceptowania dokonanej Rejestracji w
przypadku braku miejsc, odwołania Warsztatów lub z innych ważnych
przyczyn. W takim wypadku Organizator niezwłocznie zwraca uiszczoną
przez Klienta opłatę za Warsztaty.
13. Dokonując Rejestracji Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na adres
poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracji Informacji
handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celem
określonym w niniejszym Regulaminie.
14. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem
faktycznym. W przypadku podania nieprawdziwych danych Organizator
ma prawo odmówić Rejestracji, jak również ubiegać się o zwrot
poniesionych kosztów.
15. Przed dokonaniem Rejestracji Klient powinien zapoznać się z treścią
Regulaminu. W przypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu,
Klient może skontaktować się z Organizatorem, w celu ich wyjaśnienia.
§ 5.
Rozwiązanie i zmiana umowy
1. Umowa jest zawarta na czas oznaczony – trwania Warsztatów.
2. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 24 h
od dnia zawarcia Umowy, uchylając się tym samym od wszelkich
zobowiązań z niej wynikających („Okres Karencji”), poprzez złożenie
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres poczty elektronicznej:
warsztaty@simpletrading.expert („Rozwiązanie Umowy”). W takiej
sytuacji Firma zwraca Klientowi płatności dokonane na podstawie
Umowy w terminie kolejnych trzydziestu (30) Dni Roboczych,
pomniejszone w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem o 5%
Opłaty tytułem odstępnego.
3. Klient nie może jednak odstąpić od umowy na 21 dni przed rozpoczęciem
wydarzenia ze względów logistycznych i poniesionych kosztów przez
organizatora. Nagła choroba w bliskim terminie wydarzenia lub inne
losowe przypadki, które są związane z tym, że uczestnik nie może wziąć
udziału w seminarium nie są związane z obowiązkiem zwrotu środków za
opłacony bilet lub zmianę terminu wydarzenia dla uczestnika przez
organizatora.
4. Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
5. Klient może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku otrzymania informacji od Organizatora o zmianie miejsca,
terminu lub osoby prowadzącej szkolenie lub naruszenia Regulaminu
przez Organizatora.
6. W przypadku złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy przez
Organizatora na podstawie ust. 2, opłata nie podlega zwrotowi. W
przypadku rozwiązania umowy przez Klienta zgodnie z ust. 3 opłata za
Warsztaty podlega zwrotowi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Organizatora oświadczenia o rozwiązaniu umowy.
7. Nieobecność na Warsztatach nie stanowi rozwiązania umowy i nie
uprawnia do żądania zwrotu opłaty za Warsztaty.
8. Klient może przenieść prawo do udziału w Warsztatach na osobę trzecią.
W takim wypadku najpóźniej na 5 dni przed terminem Warsztatów Klient
powinien poinformować Organizatora o zmianie uczestnika Warsztatów.
9. Klientowi nie przysługuje zwrot ewentualnego zadatku wpłaconego na
poczet Warsztatów.
§ 6.
Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego Konsumentem
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę z Organizatorem,
może w terminie 14 dni od umowy odstąpić, bez podawania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna
się od dnia zawarcia umowy.
2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Organizatorowi
oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej lub
pisemnej. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu,
stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Organizator niezwłocznie po
otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle
Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
3. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
umowy przez Konsumenta, Organizator obowiązany jest niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni zwrócić Konsumentowi otrzymaną od
niego opłatę za Warsztaty. Organizator dokonuje zwrotu opłaty przy
użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku
niepoinformowania Organizatora o tym na co najmniej 21 dni przed datą
rozpoczęcia Warsztatów.
§ 7.
Ochrona danych osobowych
1. Organizator przetwarza udostępnione mu przez Klientów dane osobowe
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji udziału Klienta w
szkoleniu. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach
marketingowych.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych
osobowych przekazanych przez niego w procesie Rejestracji oraz
podczas szkolenia.
4. Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże Organizator może odmówić
świadczenia usługi, w przypadku nieudostępnienia danych niezbędnych
w celu prawidłowej realizacji usług.
5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz
do ich poprawiania.
6. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na użycie, w związku z
uczestnictwem w Warsztatach, swojego wizerunku, w tym imienia, głosu
i wypowiedzi, nieodpłatnie i nieodwołalnie, poprzez utrwalanie przebiegu
organizowanych Warsztatów, w tym w szczególności poprzez robienie
filmów, fotografii, nagrań audio lub innych publikacji w jakiejkolwiek
formie oraz opracowywania materiałów związanych z przeprowadzanymi
Warsztatami, które mogą zawierać wizerunek Klienta, w tym imię, głos i
wypowiedź. Wizerunek, może być wykorzystany przez Organizatora lub
inne podmioty, którymi się posługuje przy organizacji i przeprowadzaniu
Warsztatów w materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących
zakresu działalności prowadzonej przez Organizatora, w tym
umieszczanych w Internecie.
7. Organizator zapewni Klientowi na jego żądanie dostęp do aktualnej
informacji o udostępnianych przez Organizatora środkach technicznych
zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby
nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
§ 8.
Ochrona praw autorskich, ograniczenia w użytkowaniu oraz
odpowiedzialność
1. Wszelkie materiały edukacyjne oraz przekazywane podczas Warsztatów
treści stanowią przedmiot ochrony prawno-autorskiej, a prawo do
korzystania z nich przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
2. Wszelkie przekazane lub udostępnione Klientowi materiały edukacyjne,
w tym folder edukacyjny lub informacje z platformy edukacyjnej, mogą
być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w
celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi nie wolno w
szczególności:
• a) powielać materiałów edukacyjnych,
• b) zbywać lub przekazywać osobom trzecim materiałów ani
jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej
udostępnionych lub przekazanych w ramach Warsztatów,
• c) odtwarzać publicznie, rozpowszechniać lub w inny sposób
udostępniać materiałów edukacyjnych.
3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek
sposób przebiegu Warsztatów z wyjątkiem odręcznie sporządzanych,
pisemnych notatek.
4. Klient zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora
treści udostępnionych w ramach Warsztatów, a w szczególności nie
będzie sprzedawać, zamieniać, modyfikować, reprodukować, używać,
rozpowszechniać lub publikować w, brać udział w jakimkolwiek działaniu
które zmierzałoby do naruszenia przepisów prawa, w tym naruszających
dobra osobiste ich autora i Organizatorowi.
5. Informacje i materiały edukacyjne stanowią subiektywną ocenę ich
autora. Wykorzystanie technik i wiedzy zaprezentowanej podczas
Warsztatów nie stanowi gwarancji uzyskania efektu zamierzonego przez
Klienta.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem
wykorzystanie przez Klienta udostępnionych mu informacji i materiałów.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą, z
bezpośredniego lub pośredniego zastosowania informacji lub materiałów
przedstawionych podczas Warsztatów.
§ 9.
Postępowanie reklamacyjne
1. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą zrealizowanych Warsztatów w
drodze korespondencji elektronicznej na adres:
warsztaty@simpletrading.expert.
2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia
będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie 7 dni
od wystąpienia tego zdarzenia.
3. Reklamacja powinna szczegółowo opisywać stan sprawy oraz dane
Klienta, precyzować ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub
dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.
4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej
złożenia przez Partnera. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie
będzie możliwe Organizator poinformuje o tym składającego reklamację
wskazując przewidywany termin zakończenia sprawy.
§ 10.
Zmiany Regulaminu
1. Regulamin może ulec zmianie.
2. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowani do umów zawartych przed
wejściem w życie zmian Regulaminu.
§ 11.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie informacje i oświadczenia Organizatora, w tym dotyczące
rozwiązania umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na
wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej
Klienta.
2. Wszelkie informacje i oświadczenia Klienta, w tym dotyczące
rozwiązania Umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na
adres poczty elektronicznej: support@simpletrading.expert.
3. Podpisując lub wypełniając elektronicznie Formularz rejestracyjny Klient
akceptuje warunki wskazane w Formularzu oraz w Regulaminie jako
warunki Umowy wiążącej Klienta i Firmę.
4. Przed podpisaniem Umowy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i
Formularza oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego
zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i
nieścisłości Klient przed podpisaniem Umowy powinien zwrócić się do
Firmy w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez
niego w Umowie zmian. Firma odpowiada wyłącznie na oświadczenia
woli złożone na piśmie przez upoważnionych do tego pracowników i
agentów.
5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo
polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w
szczególności do składania oświadczeń woli drogą elektroniczną,
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w
tym w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. W przypadku sporów wynikających z Umowy strony dołożą starań, by
rozwiązać je w sposób polubowny. W przypadku sporu, który nie został
rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.
7. Konsument przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy
Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z
2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2020 roku.